Privacy

Privacy Statement – Groosman Bedrijfswagens b.v.

Groosman Bedrijfswagens b.v. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement van Groosman Bedrijfswagens b.v., statutair gevestigd te Sas van Gent en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  22056331, hierna te noemen: Groosman Bedrijfswagens b.v., willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Gevestigd in Sas van Gent, Zeeuws Vlaanderen is het bedrijf Groosman Bedrijfswagens. Sinds 1972 is het bedrijf actief in het onderhoud en reparatie vrachtwagens en bestelwagens.
We zijn begonnen met het merk Terberg, een nederlandse truck producen, gerenommeerd om zijn off-road trucks die goed presteerde aan de zeedijk verzwaringen(Deltawerken) en door de vraag naar internationale trucks en bestelwagens is in 1983 is daar Renault Trucks aan toe gevoegd.

Bescherming persoonsgegevens.

Groosman Bedrijfswagens b.v.  vindt uw privacy belangrijk en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel en type persoonsgegevens zijn in dit privacy statement beschreven;

de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
geen persoonsgegevens zullen doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt dan wel nadat wij van u toestemming tot verstrekking verkregen hebben. Verstrekken wij uw gegevens aan een derde, dan eisen wij van die derde net zo zorgvuldig met uw gegevens om te gaan als wij dat doen en deze gegevens alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verkregen;

uw persoonlijke gegevens verwerken wij die u bij het bezoek aan onze websites heeft ingevoerd. Door uw persoonlijke gegevens op onze websites in te voeren, gaat u er mee akkoord dat Groosman Bedrijfswagens b.v. die gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruikt;

meer informatie over ons cookie beleid verstrekken. Deze informatie kunt u hier vinden. uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Facebook of Mailchimp in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving;

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze respecteren en u – indien nodig – hier op wijzen; als Groosman Bedrijfswagens b.v. een zelfstandige servicedealer zijn. Voor de diensten die rechtstreeks door Daimler dan wel Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. aan u geleverd worden verwijzen wij u naar hun privacy policy: Privacy Policy Daimler aan deze websitesite een SalesFeed Software gekoppeld hebben. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door Groosman Bedrijfswagens b.v. worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

het opstellen van offertes en aanbiedingen;
het aangaan van overeenkomsten;
het voldoen aan wettelijke (waaronder fiscale) verplichtingen;
het uitvoeren van garantiewerkzaamheden;
het versturen van nieuwsbrieven, enquêtes en service berichten;
het aanbieden van klantenservice;
het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. Groosman Bedrijfswagens b.v. gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Wij verwerken de volgende gegevens van u: NAW-(naam, adres en woonplaats) gegevens, geslacht, geboortedatum en interesse gebieden, contactgegevens, gegevens over uw auto (zoals het kenteken, chassisnummer en bouwjaar).
Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie, zoals aanbiedingen, oproepen voor de APK en bandenwissel, enquêtes, etc.
Indien u uw gegevens niet aan ons verstrekt, kan de consequentie daarvan zijn dat wij onze verplichtingen inzake de overeenkomst met u niet kunnen nakomen.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur, de met haar gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, bemiddelaars en / of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (directe) marketingactiviteiten, het doen van klanten tevredenheids- en marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-) diensten. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Smeets zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

Uw voorkeuren voor het ontvangen van commerciële informatie

Op grond van het artikel “Verwerking van persoonsgegevens” van dit privacystatement, kunnen wij en de importeur u bepaalde commerciële informatie verstrekken per post.

Daarnaast kunnen wij en de importeur u bepaalde commerciële informatie verstrekken per e-mail, sms/whatsapp of telefoon indien u heeft aangegeven dat u deze informatie via het betreffende communicatiekanaal van Groosman Bedrijfswagens b.v. en/of importeur wilt ontvangen. Deze toestemming verkrijgen wij onder andere door het plaatsen van een vinkje (opt-in) op het voorkeursformulier, het doorgeven van uw keuze via een digitale uitnodiging van Groosman Bedrijfswagens b.v. of het aangaan van een toestemmingsovereenkomst tot verwerking. Het gaat om de volgende informatie:
Bedrijfswagenrelevante informatie is relevante informatie over uw bedrijfswagen, bijvoorbeeld acties en aanbiedingen in het kader van APK, garantie, onderhoud en reparatie maar ook nieuws- en persberichten en ook acties en aanbiedingen, bijvoorbeeld over nieuwe diensten van het betreffende merk.

Bedrijfsrelevante informatie is nieuws over Groosman Bedrijfswagens b.v. en/of de importeur, zoals eventuele wijzigingen, uitbreiding van onze dienstverlening.

Overige (commerciële) informatie is overige (commerciële) informatie waarvan Groosman Bedrijfswagens b.v. en/of de importeur denkt dat die voor u interessant kan zijn. Dit kan ook informatie over zorgvuldig geselecteerde derden zijn, in het kader van voertuigmobiliteit en daaraan gerelateerde producten en diensten.

Daarnaast kunt u met het Voorkeursformulier klantcontact aangeven welke derde partijen u commerciële informatie met betrekking tot voertuigmobiliteit (en daaraan gerelateerde producten en diensten) en/of enquêtes mogen sturen en via welke communicatiekanalen.Op grond van het artikel “Verwerking van persoonsgegevens” van dit privacystatement, kunnen wij en de importeur u bepaalde commerciële informatie verstrekken per post.

Daarnaast kunnen wij en de importeur u bepaalde commerciële informatie verstrekken per e-mail, sms/whatsapp of telefoon indien u heeft aangegeven dat u deze informatie via het betreffende communicatiekanaal van Groosman Bedrijfswagens b.v. en/of importeur wilt ontvangen. Deze toestemming verkrijgen wij onder andere door het plaatsen van een vinkje (opt-in) op het voorkeursformulier, het doorgeven van uw keuze via een digitale uitnodiging van Groosman Bedrijfswagens b.v. of het aangaan van een toestemmingsovereenkomst tot verwerking. Het gaat om de volgende informatie:
Bedrijfswagenrelevante informatie is relevante informatie over uw bedrijfswagen, bijvoorbeeld acties en aanbiedingen in het kader van APK, garantie, onderhoud en reparatie maar ook nieuws- en persberichten en ook acties en aanbiedingen, bijvoorbeeld over nieuwe diensten van het betreffende merk.

Bedrijfsrelevante informatie is nieuws over Groosman Bedrijfswagens b.v. en/of de importeur, zoals eventuele wijzigingen, uitbreiding van onze dienstverlening.

Overige (commerciële) informatie is overige (commerciële) informatie waarvan Groosman Bedrijfswagens b.v. en/of de importeur denkt dat die voor u interessant kan zijn. Dit kan ook informatie over zorgvuldig geselecteerde derden zijn, in het kader van voertuigmobiliteit en daaraan gerelateerde producten en diensten.
Daarnaast kunt u met het Voorkeursformulier klantcontact aangeven welke derde partijen u commerciële informatie met betrekking tot voertuigmobiliteit (en daaraan gerelateerde producten en diensten) en/of enquêtes mogen sturen en via welke communicatiekanalen.

Bewaartermijn

Groosman Bedrijfswagens b.v. bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en of organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo maken wij gebruik van een wachtwoorden policy, tweeweg authenticatie, fysieke datacenter beveiliging, etc.
Rechten inzake uw gegevens: Inzage, correctie en verzet
Wij zullen uw gegevens zorgvuldig verwerken conform de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving. U mag ons altijd benaderen, middels de contactgegevens onderaan dit formulier, indien u (i) inzage wilt in uw persoonsgegevens; (ii) bezwaar wilt maken tegen de verwerking; (iii) uw persoonsgegevens wilt corrigeren of verwijderen; (iv) de verwerking wilt beperken; (v) wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie en de wet ons daar in een bepaald geval toe verplicht; en/of (vi) uw toestemming wilt intrekken.
Indien u niet meer telefonisch benaderd wilt worden door Groosman Bedrijfswagens b.v. of door een van onze bedrijfsonderdelen in het kader van reclame of telemarketing, dan kunt u dat altijd tijdens het telefoongesprek aangeven. Dit is het “recht van verzet”. U zult dan niet meer telefonisch worden benaderd door Groosman Bedrijfswagens b.v. of door een van onze bedrijfsonderdelen voor reclame of telemarketing.
Ook indien u niet meer per post benaderd wilt worden door Groosman Bedrijfswagens b.v. in het kader van marketingdoeleinden, kunt u gebruik maken van het “recht van verzet”. U zult dan niet meer per post worden benaderd door ons bedrijf of door een van onze bedrijfsonderdelen voor marketingdoeleinden.

Wilt u niet meer per e-mail benaderd worden? Dan kunt u zich afmelden via de link die hiervoor in alle e-mailberichten is opgenomen.

U heeft voorts het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens Groosman Bedrijfswagens b.v.
Heeft u vragen over AVG, neem dan gerust contact op met ons +31(0)115 – 471946 of mail uw vraag naar avg@groosman.net. Per post kan natuurlijk ook Wervenweg 8, 4551MC  Sas van Gent. Wij helpen u graag.

Wijzigingen

Groosman Bedrijfswagens b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement

Groosman Bedrijfswagens B.V. 2024 | Website door Addmark